ความภูมิใจ

  • ห้องปฏิบัติการฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 1