จำนวนนิสิตในแต่ละหลักสูตร

       1. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน 

ภาควิชาฯ สามารถรับแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกอบรมได้จำนวน 2 คนต่อปี สำหรับปีการศึกษา 2555 นี้  มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 คน คือ นพ.เจตวรรณ ศิริอักษร  และมีผู้จบการฝึกอบรมไปแล้วจำนวน 1 คน ในปีการศึกษา 2553 คือ แพทย์หญิงชลาลัย ลิ้มสินธะโรภาส ปัจจุบันปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ต 

 

        2. หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 

รายวิชา

2555 2556 2557 2558 2559

2.1 โลหิตวิทยาคลินิกและการติดเชื้อทั่วร่างกาย

318        

2.2 การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ

77        

2.3 ปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร

19