บุคลากรประจำหลักสูตร

รายชื่อคณะกรรมการประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร  (เมื่อ 1 กรกฎาคม  2556)

 

1. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์   พิชิตโชค กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชฌาสัย   ศิริตันติกร กรรมการ
4. อาจารย์ นายแพทย์คมกฤช   ศรีสรรพศิริกุล กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.ชุติธร   เกตุลอย กรรมการ
6. ดร. นพ.ปณต   ประพันธ์ศิลป์ กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.นริศร   คงรัตนโชค กรรมการ
(อ. พญ.ภรณี   กนกโรจน์   ลาศึกษาต่อ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 57)