ประวัติภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร

 

ประวัติและการพัฒนาทางกายภาพ

พ.ศ. 2457  

ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร เป็นฝ่ายหนึ่งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นพร้อมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่แรกโดยเรียกว่าหมวดพยาธิวิทยารับผิดชอบในการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ  

พ.ศ. 2490

มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้น จึงโอนงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ไปให้ฝ่ายพยาธิวิทยา ส่วนงานด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางเคมีคลินิก มอบให้ฝ่ายสรีรวิทยาเป็นผู้ดำเนินการส่วนที่อยู่กับฝ่ายพยาธิวิทยามีงานการตรวจทางโลหิตวิทยาการตรวจปัสสาวะและอุจจาระ

พ.ศ. 2501

มีการจัดตั้งหน่วยงานเทคนิคการแพทย์ขึ้นภายในโรงพยาบาลฯ เพื่อสอนนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ  จึงย้ายงานของหมวดพยาธิวิทยาที่อยู่กับฝ่ายสรีรวิทยามารวมในหน่วยงาน 

พ.ศ. 2510

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ย้ายมาสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2514  

หน่วยงานเทคนิคการแพทย์ได้โอนมาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และจัดตั้งเป็นภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตรขึ้น โดยรวมหน่วยงานพยาธิวิทยาคลินิกที่เดิมอยู่กับภาควิชาพยาธิวิทยาเข้ากับหน่วยงานเทคนิคการแพทย์ที่โอนมา ซึ่งทำหน้าที่ดูแลกำกับการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการกลางของโรงพยาบาลในฐานะฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สังกัดสภากาชาดไทยด้วย

 

 ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตรมีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง ดังนี้

1. ชั้น 1 และชั้น 2  ตึก 14  เป็นที่ตั้งของสำนักงานฝ่ายฯ  และห้องปฏิบัติการที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยใน  ห้องประชุม ห้องพักคณาจารย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านและเจ้าหน้าที่ ห้องผลิตสื่อ  ห้องเตรียมน้ำยา  ห้องล้างของ  และห้องเก็บของ

2. ชั้น 4  ตึก ภปร เป็นที่ตั้งของห้องเจาะเลือดและเก็บปัสสาวะ ห้องรับจ่ายผลการตรวจ ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยนอกเวลาราชการ  ห้องให้คำปรึกษา ห้องพักเจ้าหน้าที่และห้องพักเจ้าหน้าที่เวรนอกเวลาราชการ  ห้องเก็บของ และห้องล้างของ