ผลงานและนวตกรรมแห่งความภาคภูมิใจ

  1. ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ได้ริเริ่มการนำหลอดเจาะเลือดสุญญากาศมาใช้จริงในห้องปฏิบัติการเป็นที่แรกในประเทศไท ประมาณ  พ.ศ.  2540
  2. ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำให้ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO 15189 : 2003  เป็นแห่งแรกในเอเชีย เมื่อ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.  2547  นับว่าเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกของประเทศไทยและของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่สามารถรักษาคุณภาพจนได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 และได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  3 ธันวาคม 2552 นอกจากนี้ทางห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ เพิ่งตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2007 เมื่อวันที่  14-15 มีนาคม 2556  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ ยังคงธำรงรักษาคุณภาพตามมาตรฐาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

อ้างอิงจากหนังสือที่ระลึก 72 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ลัดดา ตาลรักษา, บุญชัย เจริญจิตรกรรม, สมหญิง เจริญจิตรกรรม, เชาว์ ศรสงคราม, 
วันชัย พฤกษ์โสภณ (บรรณาธิการ) “ครบรอบ 72 ปีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”. โรงพิมพ์นิยมกิจ;  2530 : 237-239, 331-335