รายนามหัวหน้าภาควิชา

ภาควิชาฯ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 และมีหัวหน้าภาควิชามาแล้ว 10 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 

1.   ศ.นพ.เชวง   เดชะไกศยะ        22 พ.ค. 2515 – 22 พ.ค. 2519

2.   รศ.นพ.พินัย   มะโนทัย           22 พ.ค. 2519 – 22 พ.ค. 2523

3.   อาจารย์ จำนง   ภูมิภักดิ์          26 พ.ค. 2523 – 26 พ.ค. 2527

4.   รศ.นพ.พินัย   มะโนทัย           27 พ.ค. 2527 – 27 พ.ค. 2531

5.   รศ.พญ.ประเสริฐศรี   ลิมกุล     28 พ.ค. 2531 – 28 พ.ค. 2535

6.   รศ.น้อย   ตันตยาภิวัธน์           29 พ.ค. 2535 – 30 ก.ย. 2536

7.   ผศ.พญ.ไพลิน   อุชชิน             1 ต.ค. 2536 – 30 ก.ย. 2540

8.   รศ.พญ.นวพรรณ   จารุรักษ์      1 ต.ค. 2540 – 30 ก.ย. 2544

9.   ศ.พญ.นวพรรณ   จารุรักษ์       1 ต.ค. 2544 – 30 ก.ย. 2548

10. ผศ.พญ.กฤตยา   สุธีโสภณ        1 ต.ค. 2548 – 19 มิ.ย. 2549

11. รศ.พญ.พรรธนมณฑน์   อุชชิน   1 ก.ย.2549 – ปัจจุบัน