ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

 

   

 

ปรัชญา 

 

“ แพทย์จุฬาฯ  คู่กาชาดไทย 

วิชาการก้าวไกล  สู่สากล 

รับใช้ปวงชนด้วยคุณธรรม”

วิสัยทัศน์  

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์  และแพทย์เฉพาะทางสาขาพยาธิวิทยาคลินิกซึ่งมีคุณภาพและศักยภาพสูง  ทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้า  ทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน  สังคม  และประเทศชาติ มีงานวิจัยที่ส่งเสริมการเรียนการสอนและงานบริการของภาควิชาฯ รวมทั้งกำกับดูแลการให้บริการทางห้องปฏิบัติการของฝ่ายฯ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการในระดับชาติ และนานาชาติ

พันธกิจของหน่วยงาน

  • ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์  และแพทย์เฉพาะทางที่มีศักยภาพ  ความรู้  ทักษะ  ในสาขาพยาธิวิทยาคลินิกที่ได้มาตรฐาน  แต่ยังคงไว้ซึ่งการสนองตอบต่อความคาดหวังของสังคมและประเทศชาติ  พร้อมทั้​งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน
  • จัดการเรียนการสอนทางพยาธิวิทยาคลินิกที่ทันสมัย  มีมาตรฐานในระดับสูงทัดเทียมหลักสูตรของสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าทั้งในและต่างประเทศ  สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  สังคม  และประเทศชาติ  ทั้งในภาคการผลิต และภาคการบริการ
  • ผลิตผลงานวิจัย  และการบริการวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสูงทัดเทียมเท่ามาตรฐานสากล  แต่ยังคงไว้ซึ่งความคุ้มค่าและการสมควรแก่เหตุในเรื่องต้นทุน  โดยสามารถตอบโจทย์ของสังคม  ประเทศชาติ  แหล่งทุน  และผู้รับบริการได้
  • กำกับดูแลตลอดจนบริหารงานบริการทางห้องปฏิบัติการ  ของฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ให้มีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากล  และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้
  • สื่อสาร ขยายผล  และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาคมและสังคมในทุกภาคส่วนอย่างถูกต้อง  เหมาะสมกับสถานการณ์และทันท่วงที  โดยอยู่บนบรรทัดฐานของคุณธรรม  จริยธรรม  และ  จรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ