หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

รับผิดชอบในการสอนศาสตร์ทางพยาธิวิทยาคลินิกสำหรับนิสิตแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางในสาขาพยาธิวิทยาคลินิก  นอกจากนี้ยังให้การฝึกอบรมนิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ จากสถาบันต่างๆ โดยมีหลักสูตรและรายวิชาที่ภาควิชาฯ รับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน  ที่ภาควิชาฯ รับผิดชอบ   มีจำนวน  2  หลักสูตร   ดังต่อไปนี้

1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

       สาขาพยาธิวิทยาคลินิก

1.2 หลักสูตรวุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

       สาขาพยาธิวิทยาคลินิก

2. รายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่ภาควิชาฯ รับผิดชอบ มีจำนวน 3  รายวิชา ดังต่อไปนี้

     2.1 รายวิชา “โลหิตวิทยาคลินิกและการติดเชื้อทั่วร่างกาย” (Clinical Hematology and Systemic Infection) รหัสวิชา 3000372 มี 2 หน่วยกิต

     2.2 รายวิชา “การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ” (Laboratory Interpretation) รหัสวิชา 3013336 มี 2 หน่วยกิต

     2.3 รายวิชา “ปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร” (Practice in Laboratory Medicine) รหัสวิชา 3013338 มี 2 หน่วยกิต