โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารของภาควิชา

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   รับผิดชอบในการสอนศาสตร์พยาธิวิทยาคลินิก ในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรแพทยศาสตร์  สำหรับนิสิตแพทย์   สอนและฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางในสาขาพยาธิวิทยาคลินิก  และพยาธิวิทยาทั่วไป  รวมทั้งให้การฝึกอบรมนิสิต, นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์  จากสถาบันต่างๆ  ที่ขอความร่วมมือ  

นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย การปฏิบัติงานของฝ่ายฯ เป็นงานด้านบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการในสาขาเคมีคลินิก และจุลทรรศน์วิทยาคลินิก (โลหิตวิทยาและตรวจปัสสาวะ) แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตลอดทั้งยังมีห้องปฏิบัติการฉุกเฉินนอกเวลาราชการที่เปิดปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แพทย์ผู้รักษาและเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย  ฝ่ายฯ รับผิดชอบเจาะเลือดจากผู้ป่วยนอก  และผู้ป่วยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และนำส่งสิ่งส่งตรวจให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อื่นๆ ในโรงพยาบาลฯ ด้วย เช่น  ห้องปฏิบัติการฝ่ายจุลชีววิทยา,  ห้องปฏิบัติการพิเศษ อปร.11,  ห้องปฏิบัติการตึกโปษยานนท์  รวมทั้งให้ความร่วมมือกับงานวิจัยต่างๆ ของคณะฯ และโรงพยาบาลฯ ด้วย