งานบริการการตรวจ

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตรให้การดูแลฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร ซึ่งทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการกลาง (Central laboratory) ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภากาชาดไทย  ซึ่งดำเนินการภายใต้กฏหมายไทย รับผิดชอบทำหน้าที่เจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจให้แก่ผู้ป่วยนอก  และให้บริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สำหรับสารสิ่งส่งตรวจจากมนุษย์ ได้แก่ เลือด ปัสสาวะ น้ำไขสันหลัง และสารน้ำต่างๆในร่างกาย ด้านเคมีคลินิก  และจุลทรรศน์วิทยาคลินิก (โลหิตวิทยาและการตรวจปัสสาวะ)  แก่ผู้ป่วยนอก  ผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน  ผู้ป่วยใน  และประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสถาบันการแพทย์อื่นๆ  ตลอดจนรับผิดชอบจ่ายผลการตรวจการตรวจทางห้องปฏิบัติการของสิ่งส่งตรวจดังกล่าว ให้ฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำไปใช้ในการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค การติดตามโรค การควบคุมโรค การป้องกันโรคและการประเมินสุขภาพ   นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางห้องปฏิบัติการที่ฝ่ายฯ รับผิดชอบโดยตรงแก่แพทย์ ผู้ใช้บริการและผู้สนใจทั่วไป

งานบริการทางห้องปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้

1.    หน่วยงานจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ (Specimen collection)

•    ให้บริการเจาะเลือดและรับสิ่งส่งตรวจอื่นๆ ได้แก่ ปัสสาวะและสารน้ำต่างๆจากร่างกาย เช่น น้ำไขสันหลัง น้ำเจาะข้อ น้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด เป็นต้น

•    ให้คำแนะนำสำหรับผู้รับบริการ

1.    เวลาและสถานที่ให้บริการเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจสำหรับผู้ป่วยนอก
       ในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์) 
            ภปร 4  เวลา  07.30 - 15.30 น. (ไม่พักเที่ยง)
        คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (ไม่เปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์)
            ภปร 4   เสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.00 - 12.00 น.
            ภปร 13  จันทร์-ศุกร์ เวลา 06.30 - 08.00 น. และ 16.30 - 20.00 น.

2.    กรณีที่นำเลือดหรือสิ่งส่งตรวจมาส่งเอง ให้ระบุชื่อ-นามสกุล และ H.N. ของผู้ป่วยลงบนภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ และระบุใบสั่งตรวจให้ครบถ้วนดังที่กล่าวมาข้างต้น และควรระบุเวลาที่เก็บสิ่งส่งตรวจ ชื่อผู้เก็บสิ่งส่งตรวจ และเบอร์โทรศัพท์ด้วย เพื่อการติดต่อกลับในกรณีที่มีปัญหา

3.    หลังรับการเจาะเลือดหรือเก็บสิ่งส่งตรวจ ให้รับใบนัดรับผลเพื่อนำมาแสดงในวันรับผลด้วย  

2.    หน่วยงานเคมีคลินิก (Clinical chemistry)

•    ให้บริการ

1. ตรวจวิเคราะห์ค่าสารเคมีจากเลือด เช่น ระดับน้ำตาลและไขมัน สารบ่งชี้ความผิดปกติในการทำงานของตับ,ตับอ่อน และไต ระดับเกลือแร่ สารบ่งชี้การบาดเจ็บของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ระดับกรดยูริค และระดับสารบ่งชี้การอักเสบและติดเชื้อในเลือด เป็นต้น  

2. ตรวจวิเคราะห์ค่าสารเคมีจากปัสสาวะและสารน้ำต่างๆในร่างกาย (เช่น น้ำไขสันหลัง น้ำในข้อ น้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด) 

•    เวลาและสถานที่ตรวจวิเคราะห์ 

      ในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์)

        1)    ผู้ป่วยนอก ภปร 4 เวลา  07.30 - 15.30 น.

        2)    ผู้ป่วยใน    ตึก 14 เวลา  07.30 - 15.30 น.  

        ยกเว้น ammonia รับสิ่งส่งตรวจได้ถึงเวลา 14.00 น.    เวลา 15.30 - 16.00 น.  ให้ส่งสิ่งส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ

      นอกเวลาราชการ 

        วันจันทร์-ศุกร์ เวลา  16.00 - 07.30 น. (ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินส่งได้ถึงเวลา 08.00 น.) 

        วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอด24 ชั่วโมง

3.    หน่วยงานจุลทรรศน์วิทยาคลินิก (Clinical microscopy)

•    ให้บริการ

1. ตรวจวัดความสมบูรณ์เม็ดเลือดแดง ปริมาณเม็ดเลือดขาวแบบแยกชนิด ปริมาณเกล็ดเลือด ความสามารถในการแข็งตัวของเลือด และการทำสเมียร์เลือด (blood smear) เพื่อดูลักษณะเม็ดเลือดภายใต้กำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์

2. ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ รวมทั้งตรวจนับเซลล์เม็ดเลือด ดูลักษณะตะกอน และเซลล์อื่นๆที่บ่งชี้ถึงความผิดปกติของปัสสาวะภายใต้กำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์

•    เวลาและสถานที่ตรวจวิเคราะห์ 

      ในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์)

        1)    ผู้ป่วยนอก ภปร 4 เวลา  07.30 - 15.30 น.

        2)    ผู้ป่วยใน    ตึก 14 เวลา  07.30 - 15.30 น.  

        ยกเว้น ammonia รับสิ่งส่งตรวจได้ถึงเวลา 14.00 น.    เวลา 15.30 - 16.00 น.  ให้ส่งสิ่งส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ

      นอกเวลาราชการ 

        วันจันทร์-ศุกร์ เวลา  16.00 - 07.30 น. (ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินส่งได้ถึงเวลา 08.00 น.) 

        วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอด24 ชั่วโมง

4.    หน่วยงานวิเคราะห์พิเศษ (Special lab Test)

•    ให้บริการ

วิเคราะห์โปรตีนในเลือดด้วยวิธี electrophoresis (serum electrophoresis)

•    เวลาและสถานที่ตรวจวิเคราะห์ 

      เฉพาะในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์)
        ตึก 14  เวลา  7.30- 15.30 น.  
       ทั้งนี้ใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์อย่างน้อย 7 วัน