กิจกรรม

 • 1
  Jan
  2014
  ไม่มีรายละเอียด
  Post date: Wed, 05/14/2014 - 18:34
 • 1
  Jan
  2014
  ไม่มีรายละเอียด
  Post date: Wed, 05/14/2014 - 18:40
 • 2
  Jan
  2014

  การที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีทัศนคติที่ดีต่องานจะทำงานด้วยความรักและชอบในงานที่ทำ การปฏิบัติงานก็เป็นไปอย่างมีความสุข ทำงานด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ ผลที่ได้รับก็คืองานจะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพอใจให้กับลูกค้าหรือได้ผลผลิตตามที่ต้องการ ซึ่งการที่บุคลากรจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางขององค์กรได้นั้น นอกจากคุณสมบัติเฉพาะตัวความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานแล้ว บุคลากรยั

  Post date: Thu, 12/19/2013 - 14:04
 • 3
  Jan
  2014

  หน่วยงานที่มีบุคลากรสุขภาพดี จะเป็นกำลังสำคัญในการให้บริการแก่ผู้ป่วย และสามารถพัฒนางานไปได้อย่างดี ทางหน่วยงานจึงมองเห็นความสำคัญในเรื่องการล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งเป็นการป้องกันการติดเชื้อที่ดีที่สุดตามมาตราฐานของฝ่ายฯและสรพ.

  Post date: Thu, 12/19/2013 - 14:08
 • 6
  May
  2014
  ไม่มีรายละเอียด
  Post date: Wed, 05/14/2014 - 18:59

Pages