นักเทคนิคการแพทย์

หน่วยเคมีคลีนิค

ชื่อ : นางสาวสุดารัตน์ รัตนวงศ์
ตำแหน่ง:
นักเทคนิคการแพทย์ 3
ชื่อ : นายเสกสรร สุวรรณบุตร
ตำแหน่ง:
หัวหน้าหน่วยเคมีคลินิก ผู้ชำนาญการ นักเทคนิคการแพทย์ 6
ชื่อ : นายเผด็จ นันทขันธ์
ตำแหน่ง:
นักเทคนิคการแพทย์ 4
ชื่อ : นางสาวกัญญ์พิชญา วิจิตรกุลสวัสดิ์
ตำแหน่ง:
นักเทคนิคการแพทย์ 3
ชื่อ : นางพรประภา คำหอม
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ชื่อ : นางสาวเทียมรัตน์ สินศรานนท์
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ชื่อ : นางสาวอุทัย ยะลาทรัพย์
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3
ชื่อ : นางบุญช่วย สัณหภักดี
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 4
ชื่อ : นางพรทิพย์ ศรีสิงห์
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ชื่อ : นางศุภร อินทรอักษร
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ชื่อ : นายศิวกร ภู่ทอง
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ชื่อ : นายสุกิจ ร่องบอน
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ชื่อ : นางนกเล็ก พรหมประสิทธิ์
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ชื่อ : นางสาวซารินรา สรสนิธ
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1

หน่วยจัดเก็บสิ่งตรวจ

ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 5
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ตำแหน่ง:
นักการภารโรง
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1

หน่วยควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์

ตำแหน่ง:
นักเทคนิคการแพทย์ 3
ตำแหน่ง:
หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพวิเคราะห์ นักเทคนิคการแพทย์ 4

หน่วยวิเคราะห์พิเศษ

ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ตำแหน่ง:
หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์พิเศษ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5

หน่วยผู้ช่วยผู้แทนผู้จัดการด้านคุณภาพ

ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
ตำแหน่ง:
ผู้ชำนาญการพิเศษ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7

หน่วยโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์วิทยาคลินิก

ตำแหน่ง:
นักเทคนิคการแพทย์ 3
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 4
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3
ตำแหน่ง:
นักเทคนิคการแพทย์ 3
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ตำแหน่ง:
ผู้ชำนาญการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6
ตำแหน่ง:
นักเทคนิคการแพทย์ 5
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ตำแหน่ง:
นักเทคนิคการแพทย์ 3
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
ตำแหน่ง:
หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์ศาสตร์ ผู้ชำนาญการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
ตำแหน่ง:
นักเทคนิคการแพทย์ 3
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4