ค้นหาสมาชิกสมาคมฯ

สมาชิกสมาคม

Alumni Member

ผลการค้นหา
รุ่นที่ ชื่อ-สกุล Last Update  
1 พญ. ผจง คงคา (ผู้แทนรุ่น) -
2 น.อ.หญิง พญ. มนัสสวาสดิ์ หงศ์ลดารมภ์ (ผู้แทนรุ่น) -
3 พล.ต.ต. นพ. เกื้อศักด์ กนิษฐานนท์ (ผู้แทนรุ่น) -
4 นพ. ทวีศักดิ์ จุลวัจนะ (ผู้แทนรุ่น) -
5 นพ. จรัส สุวรรณเวลา (ผู้แทนรุ่น) -
6 นพ. ชวลิต อ่องจริต (ผู้แทนรุ่น) -
7 นพ. ธีระ รามสูต (ผู้แทนรุ่น) -
8 พญ. อุไร บุญรักษ์ (ผู้แทนรุ่น) -
9 พญ. ทิวาวรรณ สิงหพัศ (ผู้แทนรุ่น) -
10 นพ. เสก อักษรานุเคราะห์ (ผู้แทนรุ่น) -
11 พญ. สุนิตย์ จันทรประเสริฐ (ผู้แทนรุ่น) -
12 นพ. ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ (ผู้แทนรุ่น) -
13 นพ. ประมวล วีรุตมเสน (ผู้แทนรุ่น) -
14 คุณหญิง พญ. กอบจิตต์ ลิมปพยอม (ผู้แทนรุ่น) 2 ก.ค. 2560
15 พลโท นพ. อำนาจ บาลี (ผู้แทนรุ่น) -
16 นพ. ปรีชา ศตวรรษธำรง (ผู้แทนรุ่น) -
17 พญ. วัชรี บัวชุม (ผู้แทนรุ่น) -
18 นพ. ไพโรจน์ วิฑูรพนิชย์ (ผู้แทนรุ่น) -
19 พล.ต.ต. นพ. ชุมศักด์ พฤกษาพงษ์ (ผู้แทนรุ่น) -
20 พญ. ภัทรา นันทวัน (ผู้แทนรุ่น) -
21 พล.ต.ต นพ. ไพโรจน์ จันทรโมลี (ผู้แทนรุ่น) 17 มิ.ย. 2560
22 ผศ. พญ. จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ (ผู้แทนรุ่น) 18 มิ.ย. 2560
23 นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล (ผู้แทนรุ่น) -
24 พญ. สุวรรณี พันเจริญ (ผู้แทนรุ่น) 11 มิ.ย. 2560
25 รองศาสตราจารย์ พญ. สมใจ หวังศุภชาติ (อ้วน) (ผู้แทนรุ่น) 15 มิ.ย. 2560
26 พญ. หัทยา ธัญญลักษณากุล (ผู้แทนรุ่น) -
27 พญ. จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ (ผู้แทนรุ่น) -
28 นพ. การุณ เก่งสกุล (ผู้แทนรุ่น) -
29 พญ. สุกัลยา เลิศล้ำ (ผู้แทนรุ่น) -
30 นพ. ดาบศักดิ์ กองสมุทร (ผู้แทนรุ่น) -
31 นพ. เยื้อน ตันนิรันดร (ผู้แทนรุ่น) -
32 นพ. โศภณ นภาธร (ผู้แทนรุ่น) -
33 นพ. นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร (ผู้แทนรุ่น) -
34 นพ. พงษ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์ (ผู้แทนรุ่น) -
35 นพ. รื่นเริง ลีลานุกรม (ผู้แทนรุ่น) -
36 พญ. อลิสา วัชรสินธุ (ผู้แทนรุ่น) -
37 นพ. อภิชัย อังสพัทธ์ (ผู้แทนรุ่น) -
38 นพ. สมชาย ธนวัฒนาเจริญ (ผู้แทนรุ่น) -
39 นพ. ฉันชาย สิทธิพันธุ์ (ผู้แทนรุ่น) -
40 นพ. นนท์ โรจน์วชิรานนท์ (ผู้แทนรุ่น) -
41 นพ. สหดล ปุญญถาวร (ผู้แทนรุ่น) -
42 พญ. ยุวรีย์ พิชิตโชค (ผู้แทนรุ่น) -
43 นพ. กิติกรณ์ ชลวิสุทธิ์ (โก้) (ผู้แทนรุ่น) 14 มิ.ย. 2560
44 พญ. สุภัทรพร เทพมงคล (ผู้แทนรุ่น) -
45 นพ. นครินทร์ ศิริทรัพย์ (ผู้แทนรุ่น) -
46 นพ. ณพชาติ ลิมปพยอม (ผู้แทนรุ่น) -
48 นพ. ดนัย วังสตุรค (ผู้แทนรุ่น) -
49 นพ. วิทยา วันเพ็ญ (เอ) (ผู้แทนรุ่น) 2 ก.ค. 2560
50 นพ. ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ (ผู้แทนรุ่น) -
51 พญ. ภรณี เหล่าอิทธิ (ผู้แทนรุ่น) -
52 นพ. ตุลชัย อินทรรัมพรย์ (ผู้แทนรุ่น) -
53 นพ. รหัท จารยะพันธุ์ (ผู้แทนรุ่น) -
54 พญ. โฉมศรี อริยะบุญศิริ (ผู้แทนรุ่น) -
55 นพ. ปรก เหล่าสุวรรณ์ (ผู้แทนรุ่น) -
56 นพ. พีร์ เหมะวัฒนะ (ผู้แทนรุ่น) -
57 นพ. เพชร อลิสานันท์ (ผู้แทนรุ่น) -
58 นพ. ภาสกร วันชัยจิระบุญ (โน้ต) (ผู้แทนรุ่น) 19 ก.ค. 2560
59 พญ. วรรษมน จันทรเบญจกุล (ฉอ) (ผู้แทนรุ่น) 11 มิ.ย. 2560
60 นพ. ฐิติเทพ ลิ้มวรพิทักษ์ (แบงค์) (ผู้แทนรุ่น) -
61 นพ. สุรสิทธิ์ อรรคไกรสีห์ (ผู้แทนรุ่น) -
62 นพ. เสกข์ แทนประเสริฐสุข (เสก) (ผู้แทนรุ่น) -
63 นพ. วรวิทย์ กมลภัทรเจริญ (หนึ่ง) (ผู้แทนรุ่น) 18 ก.ค. 2560
64 นาย ภัคพล รัตนชัยสิทธิ์ (ผู้แทนรุ่น) -

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย