Welcome to Department of Laboratory Medicine

Faculty of Medicine Chulalongkorn University

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร

เราคือทีมแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิจัย นักบริหาร ผู้ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการพัฒนาการแพทย์สาขาเวชศาสตร์ชันสูตร สร้างแพทย์เฉพาะทาง และพัฒนาคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้มีความถูกต้องแม่นยำ มีมาตรฐานเป็นสากล เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยของเรา

Title2
Copy-of-KOB12081-scaled

วิสัยทัศน์

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาพยาธิวิทยาคลินิก และแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์บริการโลหิตซึ่งมีคุณภาพและศักยภาพสูง ทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้า ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้เรียน สังคม และประเทศชาติ

มีงานวิจัยที่ส่งเสริมการเรียนการสอนและงานบริการของภาควิชาฯ
รวมทั้งกำกับดูแลการให้บริการทางห้องปฏิบัติการของฝ่ายฯ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการในระดับชาติและนานาชาติ

“ สร้างผู้เชี่ยวชาญ บริการด้วยใจ ห่วงใยประชาชน ”

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Our Mission

พันธกิจ

ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางที่มีศักยภาพ ความรู้ ทักษะในสาขาพยาธิวิทยาคลินิกและสาขาเวชศาสตร์บริการโลหิตที่ได้มาตรฐานแต่ยังคงไว้ซึ่งการสนองตอบต่อความคาดหวัง ของสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน

Academic

ดูแลหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และจัดการเรียนการสอนสาขาพยาธิวิทยาคลินิก และสาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต มีการจัดกิจกรรมวิชาการมากมาย ทั้งบุคลากรและประชาชนภายนอกที่สนใจ

Research

ผลิตผลงานวิจัยและการบริการวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสูงทัดเทียมเท่ามาตรฐานสากล แต่ยังคงไว้ซึ่งความคุ้มค่าและการสมควรแก่เหตุในเรื่องต้นทุน โดยสามารถตอบโจทย์ของสังคม ประเทศชาติ แหล่งทุน และผู้รับบริการได้

Services

กำกับดูแลตลอดจนบริหารงานบริการทางห้องปฏิบติการของฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้มีคุณภาพทัดเทียมในระดับสำกล และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้

Public

สื่อสารขายยผล และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนและสังคมในทุกภาคส่วนอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และทันท่วงทีโดยอยู่บนบรรทัดฐานของคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ

ข่าวสารและกิจกรรม

Open House Clinical Patho & Transfusion Med

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตรขอเชิญ นิสิตแพทย์ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ผู้สนใจศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้านสาขาพยาธิวิทยาคลินิก และสาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต ร่วมงาน Open...

Read More
Patient Blood Management Conference

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ร่วมกับฝ่ายธนาคารเลือด ได้รับเกียรติจาก Mrs. Sherri Ozawa ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง...

Read More
Research Day

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร จัดกิจกรรมวิชาการ Research Day ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีแพทย์ประจำบ้าน...

Read More

ความรู้สู่ประชาชน

doctor, medical, medicine-563428.jpg
การตรวจสุขภาพ (Health Check-Up)

การตรวจสุขภาพ คือการตรวจร่างกายในภาวะที่ปกติ ไม่มีการเจ็บป่วย ในบทความนี้จะพูดถึง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ...

Read More
ภาวะโลหิตจาง (Anemia)

หลายท่านอาจเคยได้ยินคำว่า ภาวะโลหิตจาง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ภาวะซีด (Anemia)...

Read More
การรักษาผู้ป่วยด้วยเทคนิค Apheresis

การรักษาผู้ป่วยด้วยเทคนิค apheresisเป็นการแยกส่วนประกอบโลหิตที่มีการเอาส่วน ประกอบชนิดใดชนิดหน่ึงออกมา แล้วคืนส่วนที่เหลือกลับคืนสู่ผู้ป่วยRed cell...

Read More
ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการให้เลือด (Transfusion reactions)

การถ่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิตมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม การรับโลหิตก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นกัน

Read More

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Faculty of Medicine Chulalongkorn University

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

King Chulalongkorn Memorial Hospital

ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

สภากาชาดไทย

The Thai Red Cross Society