ผศ.ดร.นริศร คงรัตนโชค

Narisorn Kongruttanachok, Ph.D.

ACADEMIC POSITION:

Assistant Professor

E-MAIL:

narisorn.k@chula.md

Education:                

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2540
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2544
  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2551
Publication: