อ.นพ.ปิยภัทร ลิ้มประภัสสร

Piyapat Limprapassorn, MD.

ACADEMIC POSITION:

Instructor

E-MAIL:

t.piyapat.u@docchula.com

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี 2561

  • ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

  • วุฒิบัตร สาขาพยาธิวิทยาคลินิก ปี 2565

Pubmed Link