ผศ.พญ.ภรณี กนกโรจน์

Poranee Ganokroj, MD.

ACADEMIC POSITION:

Assistant Professor

E-MAIL:

poranee_g@hotmail.com

Education:                

  • พบ. สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (สาขาอายุรศาสตร์) แพทยสภา ปี พ.ศ. 2557
  • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม)  แพทยสภา ปี พ.ศ.  2559
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2559
Publication: