อ.นพ.สดุดี พีรพรรัตนา

Sadudee Peerapornratana, MD.

ACADEMIC POSITION:

Instructor

E-MAIL:

speerapornratana@yahoo.com

Education:                

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2552
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2556
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2556
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2558
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ โรคไต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2558
Publication: