การบริหารจัดการเลือดในโรงพยาบาล (Patient Blood Management)

การให้เลือด (Blood Transfusion) ถือเป็นการรักษาที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วย ทั้งในผู้ป่วยที่มีภาวะซีดรุนแรง ผู้ป่วยที่เสียเลือดเฉียบพลัน หรือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม เลือดในโรงพยาบาลมีปริมาณจำกัด ต้องอาศัยผู้ที่มาบริจาคเลือดเท่านั้น ทั้งยังมีต้นทุนสูงในการจัดเตรียม ที่ต้องมีกระบวนการที่มีมาตรฐานและการตรวจสอบความปลอดภัย  โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ยอดผู้บริจาคเลือดมีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สวนทางกับจำนวนของผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องการใช้เลือด การบริหารจัดการเลือดในโรงพยาบาล จึงมีความสำคัญมาก เนื่องจากการจัดเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย ที่มีข้อบ่งชี้ ในปริมาณที่เหมาะสม และในเวลาที่เหมาะสม จะช่วยจัดสรรเลือดที่เหลือในคลังให้มีเพียงพอสำหรับรองรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นรายอื่นๆ และจัดเตรียมได้อย่างทันเวลา Patient Blood Management (PBM) คือ แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเลือด ที่ครอบคลุมการให้เลือดอย่างเหมาะสม ถูกจัดทำร่วมกันโดยแพทย์หลากหลายสาขา โดยครอบคลุมตั้งแต่ การตรวจหาภาวะโลหิตจางและปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเลือดออก ก่อนผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัด จนถึงการดูแลผู้ป่วยในห้อง ICU และหลังผ่าตัดอย่างเหมาะสม มีจุดประสงค์เพื่อลดการใช้เลือดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วย นอกจากด้านปริมาณเลือด Patient Blood Management ยังมีความสำคัญในด้านอื่นๆ เช่น ลดภาระงานรวมถึงเวลาของบุคลากร ที่ต้องเตรียมเลือดที่เกินความจำเป็น ลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆของโรงพยาบาล และระบบสาธารณสุข ในการเตรียมเลือดสำหรับผู้ป่วย ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรับโลหิตโดยไม่จำเป็น เป็นการสร้างมาตรฐานการให้เลือด ทำให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกัน Patient Blood …

การบริหารจัดการเลือดในโรงพยาบาล (Patient Blood Management) Read More »