About_Title

ประวัติของภาควิชา

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขา พยาธิวิทยาคลินิก และแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์บริการโลหิตซึ่งมีคุณภาพและศักยภาพสุง ทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้า ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้เรียน สังคม และประเทศชาติ มีงานวิจัยที่ส่งเสริมการเรียนการสอนและงานบริการของภาควิชาฯ รวมทั้งกำกับดูแลการให้บริการทางห้องปฏิบัติการของฝ่ายฯ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการในระดับชาติและนานาชาติ

ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร เป็นฝ่ายหนึ่งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นพร้อมกับโรงพยาบาลฯ ตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อปี พ.ศ.  2457  โดยเริ่มแรกอยู่ในหมวดพยาธิวิทยา รับผิดชอบในการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ต่อมาปี พ.ศ.  2490  มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้น จึงโอนงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ไปให้ฝ่ายพยาธิวิทยา ส่วนงานด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางเคมีคลินิก มอบให้ฝ่ายสรีรวิทยาเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนที่อยู่กับฝ่ายพยาธิวิทยามีงานการตรวจทางโลหิตวิทยา  การตรวจปัสสาวะและอุจจาระ ปี พ.ศ.  2501  คณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มาจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ขึ้นภายในโรงพยาบาลฯ เพื่อสอนนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ งานของหมวดพยาธิวิทยาที่อยู่กับฝ่ายสรีรวิทยา จึงย้ายมารวมด้วย ปี พ.ศ.  2510 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ย้ายมาสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี พ.ศ.  2514 คณะเทคนิคการแพทย์ส่วนดังกล่าวโอนมาอยู่กับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งเป็นภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตรขึ้น โดยรวมหน่วยงานพยาธิวิทยาคลินิกซึ่งเดิมอยู่กับภาควิชาพยาธิวิทยา กับหน่วยงานเทคนิคการแพทย์ที่โอนเข้ามาด้วยกัน และทำหน้าที่เป็นฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วย 

 การปฏิบัติงานของฝ่ายฯ เป็นงานด้านบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตลอดทั้งยังมีห้องปฏิบัติการฉุกเฉินนอกเวลาราชการที่เปิดปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แพทย์ผู้รักษาและเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยด้วย  ด้านวิชาการภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตรรับผิดชอบในการสอนวิชาพยาธิวิทยาคลินิกให้แก่นิสิตแพทย์ และให้การฝึกอบรมนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ แพทย์เฉพาะทางในสาขาพยาธิวิทยาทั่วไปและพยาธิวิทยาคลินิก ตลอดจนบุคลากรจากในและต่างประเทศที่สนใจมาศึกษาดูงาน     หรือฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ

 

สร้างผู้เชี่ยวชาญ บริการด้วยใจ ห่วงใยประชาชน

about OUR LABORATORY

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานระดับสากล

ห้องปฏิบัติการของฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตรได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2547 นับเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกของเอเชีย ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานนี้ ซึ่งได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2550 

ได้รับการรับรองการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 15190 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 และได้รับการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Our Research

งานวิจัย
โดดเด่น

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตรสนับสนุนการทำวิจัย และการนำเสนอผลงาน ทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากเรามีห้องปฏิบัติการและทรัพยากรที่มีคุณภาพสูง บุคลากรและแพทย์ประจำบ้านจึงสามารถสร้างผลงานวิจัยที่โดดเด่นและมาตรฐานสากล

ABOUT Our CURRICULUM

หลักสูตร

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตรได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านที่ทันสมัย เป็นสากล ทีมอาจารย์และสถานที่เพียงพอและเหมาะสมกับแพทย์ประจำบ้าน โดยเรามีหลักสูตรพยาธิวิทยาคลินิก และเวชศาสตร์บริการโลหิต นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรปริญญาโท เอก อีกด้วย

IMG_9717

ABOUT Our Activity

และกิจกรรมอีกมากมาย
เพื่อสังคม

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตรยังมีบทบาทอีกมากมาย ทั้งการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านห้องปฏิบัติการ การบริจาคเลือด และยังเป็นผู้ดูแลหน่วยตรวจ Point of Care ของโรงพยาบาล นอกจากนี้บุคลากรของภาควิชายังมีงานอาสาออกตรวจตามงานต่างๆ เช่น งานวันเบาหวาน

WorldDiabetesDay3

"เราอาสาทำงานเพื่อประชาชน และพัฒนาสังคม"