หลักสูตรของเรา

นอกจากการให้บริการห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภาควิชายังเปิดสอนแพทย์ประจำบ้านในสาขา พยาธิวิทยาคลินิก และเวชศาสตร์บริการโลหิต โดยมีทีมอาจารย์จากหลายสาขาวิชา ร่วมกันสอนแพทย์ประจำบ้าน 

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตรดูแลหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และจัดการเรียนการสอนสาขาพยาธิวิทยาคลินิก และสาขาเวชศาสตร์บริการโลหิตซึ่งมีคุณภาพและศักยภาพสุง ทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้า ทั้งในและต่างประเทศ

Resident_CP_2023

Clinical Pathology

สาขาพยาธิวิทยาคลินิก

 เป็นการแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคโดยอาศัยการวิเคระห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จากสิ่งส่งตรวจเช่นสารน้ำในร่างกาย เลือด หรือปัสสาวะ โดยอาศัยความรู้ทางเคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา และพยาธิวิทยาโมเลกุล ซึ่งแพทย์เฉพาะทางด้านนี้จะทำงานร่วมกันกับนักเทคนิคการแพทย์

Clinical Pathology

ชื่อหลักสูตร

  • หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยาคลินิก
  • Residency training in Clinical Pathology

หลังจบการอบรม แพทย์จะสามารถ

What You Will Learn

Hematology

โลหิตวิทยา

Transfusion Medicine

เวชศาสตร์บริการโลหิต

Microbiology

จุลชีววิทยาคลินิก

Laboratory Management

การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ

Immunology

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

Chemistry

เคมีคลินิก

Molecular pathology

พยาธิวิทยาระดับโมเลกุล

Resident_TM_2023

Transfusion Medicine

สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต

เป็นการแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับการรักษาด้วยการให้โลหิตแก่ผู้ป่วย ซึ่งเดิมมีขอบเขตอยู่เฉพาะในธนาคารเลือด ต่อมาได้มี การพัฒนาขยายครอบคลุมกว้างขวางมากขึ้นรวมไปถึงการให้บริการ ร่วมในการปลูกถ่ายอวัยวะ ได้แก่ การปลูกถ่ายไต และการปลูก ถ่ายสเต็มเซลล์ในการรักษาโรค ซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นมาตรฐานการ รักษาโรคหลายชนิดทางโลหิตวิทยา นอกจากนี้ยังรวมถึง cellular therapy ที่กำลังพัฒนาเพื่อใช้ในการรักษาโรคอีกหลากหลายชนิด

Transfusion Medicine

ชื่อหลักสูตร

  • หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดง ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต

  • Residency Training in Transfusion Medicine

หลังจบการอบรม แพทย์สามารถ

What You Will Learn

Transfusion services

งานบริการโลหิต รวมไปถึงการบริหารจัดการธนาคารเลือด

Therapeutic apheresis

การรักษาด้วยการแยกเอาส่วนประกอบที่อยู่ในเลือด เช่น เม็ดเลือดขาว น้ำเหลือง สารที่อยู่ในน้ำเหลืองออกจากตัวผู้ป่วย

Transplant immunology

วิทยาภูมิคุ้มกันของการปลูกถ่ายอวัยวะ

blood production

เลือด และผลิตภัณฑ์ของเลือด

nurse-holding-blood-test-tube

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และ วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

ภาควิชา รองรับหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับนิสิตที่สนใจ หรือแพทย์ประจำบ้านที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรควบคู่ไปกับการเรียนแพทย์ประจำบ้าน

เรียน CP & TM ที่ จุฬาฯ ดีอย่างไร

กิจกรรมวิชาการมากมาย

ทางภาควิชามีจัดกิจกรรมวิชาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Lecture, Case Discussion, Inter-Hos Conference, Topic Review, Quality control conference ตลอดทั้งปีและส่งเสริมการไปอบรมนอกสถานที่ในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ

สนับสนุนการวิจัย

ภาควิชาส่งเสริมการวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ มีเครื่องมีและอุปกรณ์ระดับสากลรองรับ และสนับสนุนในการนำเสนอผลงานทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ

ได้ลงมือปฏิบัติจริง

ภาควิชา รับผิดชอบงานห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล
แพทย์ประจำบ้านของเราทุกคนจะได้รับประสบการณ์จากการทำแลปจริงๆ ตั้งแต่ปฏิบัติการเคมี ไปจนถึงสกัด DNA และยังมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล

สภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดในกรุงเทพ

คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬา ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีรถไฟฟ้าผ่าน รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และยังติดสวนลุมพินี พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ให้แพทย์ประจำบ้านใช้ชีวิตระหว่างการเรียนได้อย่างมีความสุขที่สุด

ความรู้สึกของแพทย์ที่อยู่กับเรา

"ภาควิชาได้ให้โอกาสในการเรียนรู้ ทั้งวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จนไปถึงการเชื่อมโยงกับการปฏิบัติเพื่อดูแลผู้ป่วย คิดไม่ผิดที่เลือกเรียนที่นี่ครับ"
นพ.สุวิวัฒน์
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3
"เวชศาสตร์บริการโลหิต เป็นศาสตร์ที่มีทั้งการดูแลทั้งห้องปฏิบัติการ และการดูแลผู้ป่วยซึ่งภาควิชาออกแบบการเรียนการสอนได้อย่างครอบคลุมครับ"
นพ.คามิน
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3
"ภาควิชาสนับสนุนการทำวิจัยและโครงการต่างๆเป็นอย่างดี เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งสำหรับน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการครับ"
นพ.ณัฐวิช
แพทย์ช่วยสอน

แพทย์ประจำบ้านรุ่นปัจจุบัน

เกณฑ์ในการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

น้องๆที่สนใจหลักสูตร สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันก่อน ผ่านธุรการภาควิชาตามช่องทางด้านล่างหน้าเว็บนี้
หรือ สอบถามข้อมูลกับอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรโดยตรง
อ.นพ.เจตวรรณ ศิริอักษร
E-mail: Jettawantong@gmail.com
โทร 086-962-6423

คำถามที่พบบ่อย

เรียน 3 ปี โดยปีแรกจะเป็นการเรียน Basic science ที่เกี่ยวข้องกับสาขาทั้งหมด เช่น Chemistry, Microbiolgy, Immunolgy, Transfusion medicine
ปีที่ 2-3 จะเป็นการวนหน่วยห้องปฏิบัติการต่างๆ และสามารถลงวิชาเลือก (Elective) นอกโรงพยาบาลได้ครับ

ภาควิชาให้ความสำคัญกับ Work-Life balance โดยจัดกิจกรรมวิชาการให้กับแพทย์ประจำบ้านอย่างพอดี และมีเวลาสำหรับการเตรียมตัวสอบต่างๆ นอกจากนี้จำนวนแพทย์ประจำบ้านถือว่าไม่แออัด ทำให้แพทย์ประจำบ้านมีความใกล้ชิดกับอาจารย์ทุกท่าน สามารถให้คำแนะนำเรื่องการเรียนและติดตามได้อย่างใกล้ชิด 

หากน้องๆสนใจ สามารถติดต่อธุรการภาควิชา เพื่อขอมา Elective ได้ทั้งสาขา Clinical Pathology และ Transfusion Medicine ครับ

สามารถอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน พร้อมกับเรียนหลักสูตรปริญญาเอกได้ในสาขาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยน้องสามารถแสดงความจำนงกับภาควิชา ทางภาคสามารถลงทะเบียนหน่วยกิตหลักสูตรปริญญาเอกควบคู่กันไปได้ 

แพทย์ประจำบ้านจำเป็นต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ก่อนจบหลักสูตร ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ และทางภาคมีการสนับสนุนการทำวิจัย และนำเสนองานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีอาจารย์แพทย์คอยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอน