laboratory, medical, medicine-3827743.jpg

Rational
Laboratory Use

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการวินิจฉัยโรคและการติดตามผลการรักษา
อย่างไรก็ตาม ทุกการส่งตรวจมีต้นทุน การตรวจที่มากเกินความจำเป็นอาจส่งผลเสีย ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บตัวจากการเจาะเลือด, ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มของผู้ป่วย และยังทำให้ปริมาณงานส่งตรวจของโรงพยาบาลมากเกินจนส่งผลต่อความรวดเร็วของผลตรวจของผู้ป่วยที่จำเป็นจริงๆอีกด้วย แต่การส่งที่น้อยเกินไปก็อาจส่งผลให้การวินิจฉัยและการติดตามการรักษาไม่ดีเท่าที่ควร

การส่งตรวจที่เหมาะสม จึงเป็นการส่งตรวจที่มีความพอดี มีจุดประสงค์ที่ชัดเจน และมีผลต่อการวินิจฉัย วางแผนการรักษา หรือติดตามผู้ป่วย นั่นเอง

โครงการ

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่าง
"สมเหตุสมผล"

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งโครงการ Rational Laboratory Use in KCMH เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การส่งตรวจในโรงพยาบาลจุฬาฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย

Chula RLU model

"ส่งอย่าแบด"

การตรวจบางอย่างเป็นรูปแบบชุดตรวจ ที่ประกอบด้วยการตรวจย่อยหลายชนิด ซึ่งไม่ได้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยทุกราย ควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน

"สั่งอย่าบ่อย"

เนื่องจากผลเลือดบางตัวอาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้น นอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วอาจทำให้การแปลผลผิดพลาดได้อีกด้วย

"คิดถึงคนไข้ของเราสักหน่อย"

ความเหมาะสมและพอดีในทุกการส่งตรวจ เริ่มต้นมาจาก การคิดถึงผู้ป่วยเป็นสำคัญ

เพราะการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน จึงไม่มีทางที่จะสร้างหลักเกณฑ์ตายตัวในการส่งตรวจสำหรับผู้ป่วยทุกคน  การคิดถึงความจำเป็นสำหรับผู้ป่วยและประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับ ก่อนการส่งตรวจ จึงเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของโครงการ Rational Lab Use

คณะทำงาน Rational Laboratory Use (RLU)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Our Mission

เป้าหมายของโครงการเรา

เนื่องจากรูปแบบการดูแลผู้ป่วย รวมถึงการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละสถานการณ์ โครงการของเราจึงแบ่งกลุ่มคณะทำงาน ออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อการออกแบบนโยบายที่ตอบโจทย์การดูแลผู้ป่วยแต่ละรูปแบบ ได้แก่

OPD

ลดการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยนอกที่ถี่เกินความจำเป็น เช่น การตรวจน้ำตาลสะสม HbA1c ที่ต่ำกว่า 84 วัน และลดการตรวจที่ซ้ำซ้อน เช่นการตรวจไขมัน Direct LDL ใน Lipid profile

IPD

ลดการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยใน ที่ซ้ำซ้อนและมากเกินความจำเป็น ลดการสั่งเป็นชุด เช่น ชุดการตรวจ Liver Function Test, การตรวจ Coagulation, การตรวจ Ca Mg PO4 หรือชุดการตรวจ Electrolytes

Checkup

สนับสนุนการส่งตรวจอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่ตรวจสุขภาพทั่วไป ตามอายุของผู้ป่วย โดยร่วมมือกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม โดยสร้างชุดตรวจในระบบคอมพิวเตอร์สำหรับแพทย์

Pre-Op

สนับสนุนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ป่วยที่เตรียมตัวผ่าตัด ที่เหมาะสมกับอายุ โรคประจำตัว และชนิดของการผ่าตัด โดยร่วมมือกันระหว่างภาควิชาวิสัญญี และภาควิชาอื่นๆที่มีการผ่าตัด 

Our Strength

จุดเด่นของโครงการ RLU ในแบบของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คือการที่เราทำงานได้แบบ "R L U"

Recognize Data

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ใช้การส่งตรวจเป็นทางคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เรามีระบบเวชสารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูล ทั้งการสั่งตรวจของแพทย์และการวินิจฉัยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ จึงมีความจำเพาะต่อโรคและสถานการณ์ของผู้ป่วย

Leverage Teamwork

เรามีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ จนถึงเจ้าหน้าที่เวชสารสนเทศ การออกนโยบายในการส่งตรวจของเราจึงทำได้จริง และมีประสิทธิภาพ

Understand Challenges

เราเข้าใจปัญหาในแต่ละจุดอย่างแท้จริง ทั้งในมุมของแพทย์และผู้ป่วย นอกจากนี้เรายังเข้าใจข้อจำกัดที่ต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ ทำให้เราวางแผนนโยบายที่แก้ปัญหาได้ตรงจุด และตรงกับความต้องการของทุกฝ่าย

ความสำเร็จของโครงการเรา

ปัจจุบัน โครงการได้นำร่องแนวทางการส่งตรวจที่เหมาะสมไปใช้ในหน่วยต่างๆในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยทั้ง 4 กลุ่ม เรามีระบบแจ้งเตือนสำหรับแพทย์ มีการประชุมคณะทำงานสม่ำเสมอ เพื่อระบุปัญหา การสั่งตรวจ และวางแผนนโยบายได้อย่างตรงจุด

3+

New Practice Guideline Created

10+

Total Ongoing Projects

15+

Departments Engaged

5M+

Saved Cost for Patient,
Hospital, and Community