อาจารย์ของเรา

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร เป็นหนึ่งในภาคที่มีความหลากหลายมากที่สุดในคณะแพทยศาสตร์ เนื่องจากประกอบไปด้วยทีมอาจารย์จากหลายหลายสาขา และสหวิชาชีพ ครอบคลุมทุกศาสตร์ของพยาธิวิทยาคลินิค ทางภาควิชาจึงสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ครบครัน และเชื่อมโยงถึงกัน ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ความรู้ทางห้องปฏิบัติการโดยอาจารย์นักเทคนิคการแพทย์ ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับผู้ป่วย โดยอาจารย์อายุรแพทย์

Phandee_Title
รศ.พญ. พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ

Phandee Wattanabunchalern, MD.
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
หัวหน้าภาควิชา

Narisorn Kongruttanachok
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำภาควิชา

 
 
ผศ.ดร.เอกชัย พรหมเพชร

Eakachai Prompetchara, Ph.D.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ดร.ชุติธร เกตุลอย

Chutitorn Ketloy, Ph.D
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำภาควิชา

Poranee Ganokroj
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.นพ.สดุดี พีรพรรัตนา

Sadudee Peerapornratana
อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พญ.อรกานต์ ลิ้มพรภักดี

Orakarn Limponpakdee
อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.นพ.ปิยภัทร ลิ้มประภัสสร

Piyapat Limprapassorn
อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.นพ.เจตวรรณ ศิริอักษร

Jettawan Siriaksorn
อาจารย์พิเศษ

อ.พญ.รัตตพร วิชิตรัชนีกร

Rattaporn Vichitratchaneekorn
อาจารย์พิเศษ

นพ.ณัฐวิช วังวิวัฒน์

Nathawit Wangviwat
แพทย์ช่วยสอน

นพ.ปิติพงศ์ ศรีสิทธิพจน์

Pitipong Srisittipoj
แพทย์ช่วยสอน

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

Mew

ภัทราวดี พิทักษ์พลรัตน์

เจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษ

ชาลิสา ปานสมุทร์

เจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษ