LABMED-ADMIN

นพ.สุวิวัฒน์ รับรางวัลในงานราชวิทยาลัย

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สุวิวัฒน์ บุนนาค แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่3 สาขาพยาธิวิทยาคลินิก ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ A.G. Ellis ในการนำเสนอผลงานวิจัยประเภท Oral presentation​ จากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากต่างสถาบัน

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ได้ให้การต้อนรับบุคลากรจาก ศูนย์เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการศึกษาดูงานด้านระบบคุณภาพและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตรมีพันธกิจในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้มีมาตรฐาน เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย รวมถึงมีกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับต่างสถาบันอย่างเสมอมา

กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2023

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ร่วมจัดงานวันเบาหวานโลก 2566 “World Diabetes Day 2023” ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ณ โถงกิจกรรม ชั้น M1 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โดยภายในงานมีการตรวจระดับน้ำตาล ประเมินความเสี่ยง โดยหน่วยตรวจน้ำตาลจากภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร

การบริหารจัดการเลือดในโรงพยาบาล (Patient Blood Management)

การให้เลือด (Blood Transfusion) ถือเป็นการรักษาที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วย ทั้งในผู้ป่วยที่มีภาวะซีดรุนแรง ผู้ป่วยที่เสียเลือดเฉียบพลัน หรือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม เลือดในโรงพยาบาลมีปริมาณจำกัด ต้องอาศัยผู้ที่มาบริจาคเลือดเท่านั้น ทั้งยังมีต้นทุนสูงในการจัดเตรียม ที่ต้องมีกระบวนการที่มีมาตรฐานและการตรวจสอบความปลอดภัย  โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ยอดผู้บริจาคเลือดมีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สวนทางกับจำนวนของผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องการใช้เลือด การบริหารจัดการเลือดในโรงพยาบาล จึงมีความสำคัญมาก เนื่องจากการจัดเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย ที่มีข้อบ่งชี้ ในปริมาณที่เหมาะสม และในเวลาที่เหมาะสม จะช่วยจัดสรรเลือดที่เหลือในคลังให้มีเพียงพอสำหรับรองรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นรายอื่นๆ และจัดเตรียมได้อย่างทันเวลา Patient Blood Management (PBM) คือ แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเลือด ที่ครอบคลุมการให้เลือดอย่างเหมาะสม ถูกจัดทำร่วมกันโดยแพทย์หลากหลายสาขา โดยครอบคลุมตั้งแต่ การตรวจหาภาวะโลหิตจางและปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเลือดออก ก่อนผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัด จนถึงการดูแลผู้ป่วยในห้อง ICU และหลังผ่าตัดอย่างเหมาะสม มีจุดประสงค์เพื่อลดการใช้เลือดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วย นอกจากด้านปริมาณเลือด Patient Blood Management ยังมีความสำคัญในด้านอื่นๆ เช่น ลดภาระงานรวมถึงเวลาของบุคลากร ที่ต้องเตรียมเลือดที่เกินความจำเป็น ลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆของโรงพยาบาล และระบบสาธารณสุข ในการเตรียมเลือดสำหรับผู้ป่วย ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรับโลหิตโดยไม่จำเป็น เป็นการสร้างมาตรฐานการให้เลือด ทำให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกัน Patient Blood …

การบริหารจัดการเลือดในโรงพยาบาล (Patient Blood Management) Read More »

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ร่วมพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์

แพทย์ประจำบ้านภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร เข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2566 ที่ผ่านมา คณะแพทย์จุฬาฯ มีการจัดกิจกรรมไหว้ครูทุกๆปี เป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นิสิต และแพทย์ประจำบ้าน นอกจากนี้ ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ขอขอบคุณนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ที่แวะเวียนเข้ามาหาคณาจารย์ โดยมี ผศ.ดร.นริศร คงรัตนโชค เป็นตัวแทนอาจารย์รับพวงมาลัยจากนิสิต ทางภาควิชาขออวยพรให้นิสิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านของเราประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานในอนาคตสืบไป

Open House Clinical Patho & Transfusion Med

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตรขอเชิญ นิสิตแพทย์ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ผู้สนใจศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้านสาขาพยาธิวิทยาคลินิก และสาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต ร่วมงาน Open House ที่คณะแพทย์ จุฬาฯ พยาธิวิทยาคลินิก Clinical Pathology เวชศาสตร์บริการโลหิต Transfusion Medicine ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็น การแนะนำหลักสูตร การดูงานห้องปฏิบัติการ ที่น้องๆจะได้มาเรียน และลงมาทำ Lab กันจริงๆขณะเรียนแพทย์ประจำบ้าน ตลอดจนการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับแพทย์ประจำบ้านรุ่นปัจจุบัน ในปีนี้เราจัดในรูปแบบ Onsite รับจำนวน 10 รายเท่านั้น เหมาะมากๆสำหรับน้องที่สนใจการเรียนต่อยอดทางด้านห้องปฏิบัติการ น้องที่สนใจสมัครเรียนและต้องการแสดงความตั้งใจกับอาจารย์ หรือน้องที่อยากเรียนต่อเฉพาะทาง แต่ยังไม่แน่ใจในหลักสูตร ในงานนี้มีคำตอบให้น้องๆแน่นอนครับ น้องที่สนใจ อย่ารอช้า รีบลงทะเบียนได้จาก QR code และน้องที่ยังไม่แน่ใจ สามารถสอบถามข้อมูลทั้งเรื่องงาน Open House หรือเรื่องหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านได้ที่ อาจารย์ นพ.เจตวรรณ ศิริอักษร ผู้ดูแลหลักสูตร Email: Jettawantong@gmail.com หรือ ติดต่อผ่านธุรการการศึกษา ตามเบอร์โทร และที่อยู่ตามด้านล่างเว็ปเพจครับ …

Open House Clinical Patho & Transfusion Med Read More »

Patient Blood Management Conference

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ร่วมกับฝ่ายธนาคารเลือด ได้รับเกียรติจาก Mrs. Sherri Ozawa ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Patient Blood Management มาบรรยายในหัวข้อ Implement of Patient Blood Management : An urgent public health imperative สำหรับแพทย์ที่สนใจ และมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยน โดยเข้าร่วมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น) งานประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 31 ก.ค. 2566 ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร อาคารรัตนวิทยพัฒน์ ชั้น 5 โซน A แพทย์ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ตาม QR code ในโปสเตอร์ดังแนบ หรือที่ Linkโดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 ก.ค. 2566 

Research Day

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร จัดกิจกรรมวิชาการ Research Day ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และนักศึกษาปริญญาโท ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองให้อาจารย์ในภาค เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา ในงานนี้ภาควิชาได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.นวพรรณ จารุรักษ์ อดีตหัวหน้าภาควิชา และที่ปรึกษาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มากล่าวให้แรงบันดาลใจในการวิจัยแก่แพทย์ประจำบ้าน ทางภาควิชามองเห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุนด้านการวิจัยกับบุคลากร โดยอาจารย์ในภาควิชาที่เชี่ยวชาญหลากหลายสาขายินดีให้คำแนะนำปรึกษาอย่างเสมอมา

ขอแสดงความยินดีแพทย์ประจำบ้านจบการศึกษา

คณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ของภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร จุฬาฯ สาขาพยาธิวิทยาคลินิกรุ่นที่ 6 และ สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิตรุ่นที่ 2 ที่จบการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทางภาควิชาเชื่อมั่นว่าแพทย์ทั้ง 3 ท่าน จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลและพัฒนาด้านห้องปฏิบัติการ และการบริการโลหิตในอนาคต และขอให้แพทย์ทั้ง 3 ท่านประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าสืบไป