ความรู้สู่ประชาชน

การตรวจสารบ่งชี้มวลกระดูก (Bone Marker)

หลายท่านอาจเคยได้ยินหรือรู้จัก ภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis) ซึ่งพบมากในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเพศหญิงวัยหลังหมดประจำเดือน เนื่องจากปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลง ทำให้มีการสลายมวลกระดูกมากขึ้น และการสร้างมวลกระดูกลดลง เกิดภาวะเสียสมดุลระหว่างการสลายมวลกระดูกเดิมและการสร้างมวลกระดุกใหม่ และส่งผลกระดูกเสื่อมและกระดูกหักง่ายขึ้น การตรวจวินิจฉัยหลัก จะใช้การตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกด้วยวิธีการทางรังสีวิทยา (DEXA) และนอกจากนี้ยังสามารถตรวจหาสารที่บ่งชี้ถึงการสร้างมวลกระดูก หรือการสลายมวลกระดูกได้ ซึ่งเรียกว่า “Bone Marker” โดยอาศัยการตรวจเลือด หรือปัสสาวะ เนื่องจากสารบ่งชี้มวลกระดูกมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว และมีความไวในการตรวจมากกว่าการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก ดังนั้นสารบ่งชี้มวลกระดูกจึงถูกนำมาใช้พยากรณ์โรค และตรวจติดตามการรักษาภาวะกระดูกพรุน ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้มีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยให้การวินิจฉัยและติดตามการรักษาภาวะกระดูกพรุน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวอย่างสารบ่งชี้มวลกระดูก ที่นิยมส่งตรวจมากในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สารบ่งชี้มวลกระดูกเพื่อดูการสร้างมวลกระดูก (Bone formation marker) Bone alkaline phosphatase (ALP-B)เป็นเอนไซม์ที่สร้างจากเซลล์ osteoblast เพื่อใช้สลายฟอสเฟตเพื่อใช้ในกระบวนการสะสมแร่ธาตุของกระดูก พบค่าสูงในเด็กวัยเจริญเติบโต หรือ ในมะเร็งกล้ามเนื้อและกระดูก Osteocalcin เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งในเนื้อเยื่อกระดูกที่ไม่ใช่คอลลาเจน ประกอบด้วยกรดกลูตามิคปริมาณมาก เมื่อมีการสร้างกระดูก Osteocalcin จะเพิ่มสูงขึ้นในกระแสเลือด และถูกขับออกทางไตได้ โดยตรวจวิเคราะห์ใน เลือด สารบ่งชี้มวลกระดูกเพื่อดูการสลายมวลกระดูก (Bone resorption marker) Beta-CrossLaps …

การตรวจสารบ่งชี้มวลกระดูก (Bone Marker) Read More »

ค่า PSA สูง เสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากแค่ไหน ?

PSA คืออะไร ? PSA หรือ Prostate specific antigen เป็นสารที่ต่อมลูกหมากสร้างขึ้นและขับออกมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในน้ำอสุจิ ทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ย่อยน้ำอสุจิให้มีความเหนียวลดลงหลังจากถูกหลั่งออกมานอกร่างกายมากกว่า 10-15 นาทีแล้ว เพื่อช่วยให้น้ำอสุจิไหลไปสู่ปากมดลูกในเพศหญิงได้ง่ายขึ้น PSA สร้างจากเนื้อเยื่อของต่อมลูกหมาก รวมทั้ง เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก จึงมีประโยชน์ในการใช้ตรวจ คัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก รวมถึงการติดตามผลการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากอีกด้วย โดย PSA ในเลือดมีอยู่ 2 รูปแบบ (form) 1. Bound/Complexed PSA เป็นรูปแบบที่จับอยู่กับโปรตีนในเลือด  เป็นส่วนมาก2. Free PSA เป็นรูปแบบที่ล่องลอยอิสระในเลือด  เป็นส่วนน้อย ในการวัดค่า PSA จะเป็นการวัดโดยรวมของทั้ง 2 form ดังกล่าว เป็น Total PSA (โดยปกติถ้าพูดถึงค่า PSA จะหมายถึง Total PSA) การแปลผลค่า PSA โดยทั่วไป ค่า PSA ควรน้อยกว่า …

ค่า PSA สูง เสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากแค่ไหน ? Read More »

การบริหารจัดการเลือดในโรงพยาบาล (Patient Blood Management)

การให้เลือด (Blood Transfusion) ถือเป็นการรักษาที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วย ทั้งในผู้ป่วยที่มีภาวะซีดรุนแรง ผู้ป่วยที่เสียเลือดเฉียบพลัน หรือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม เลือดในโรงพยาบาลมีปริมาณจำกัด ต้องอาศัยผู้ที่มาบริจาคเลือดเท่านั้น ทั้งยังมีต้นทุนสูงในการจัดเตรียม ที่ต้องมีกระบวนการที่มีมาตรฐานและการตรวจสอบความปลอดภัย  โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ยอดผู้บริจาคเลือดมีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สวนทางกับจำนวนของผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องการใช้เลือด การบริหารจัดการเลือดในโรงพยาบาล จึงมีความสำคัญมาก เนื่องจากการจัดเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย ที่มีข้อบ่งชี้ ในปริมาณที่เหมาะสม และในเวลาที่เหมาะสม จะช่วยจัดสรรเลือดที่เหลือในคลังให้มีเพียงพอสำหรับรองรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นรายอื่นๆ และจัดเตรียมได้อย่างทันเวลา Patient Blood Management (PBM) คือ แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเลือด ที่ครอบคลุมการให้เลือดอย่างเหมาะสม ถูกจัดทำร่วมกันโดยแพทย์หลากหลายสาขา โดยครอบคลุมตั้งแต่ การตรวจหาภาวะโลหิตจางและปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเลือดออก ก่อนผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัด จนถึงการดูแลผู้ป่วยในห้อง ICU และหลังผ่าตัดอย่างเหมาะสม มีจุดประสงค์เพื่อลดการใช้เลือดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วย นอกจากด้านปริมาณเลือด Patient Blood Management ยังมีความสำคัญในด้านอื่นๆ เช่น ลดภาระงานรวมถึงเวลาของบุคลากร ที่ต้องเตรียมเลือดที่เกินความจำเป็น ลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆของโรงพยาบาล และระบบสาธารณสุข ในการเตรียมเลือดสำหรับผู้ป่วย ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรับโลหิตโดยไม่จำเป็น เป็นการสร้างมาตรฐานการให้เลือด ทำให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกัน Patient Blood …

การบริหารจัดการเลือดในโรงพยาบาล (Patient Blood Management) Read More »

doctor, medical, medicine-563428.jpg

การตรวจสุขภาพ (Health Check-Up)

การตรวจสุขภาพ คือการตรวจร่างกายในภาวะที่ปกติ ไม่มีการเจ็บป่วย ในบทความนี้จะพูดถึง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) ในการตรวจสุขภาพ

โลหิตจาง (Anemia) เกิดจากอะไร ?

หลายท่านอาจเคยได้ยินคำว่า ภาวะโลหิตจาง(Anemia) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ภาวะซีด  เนื่องจากเป็นหนึ่งในภาวะที่พบบ่อยอันดับต้นๆ ของคนไทย ภาวะนี้จะมีปริมาณเม็ดเลือดแดงในเลือดน้อยกว่าปกติ ทำให้ขนส่งออกซิเจนได้น้อยกว่าปกติ ส่งผลให้ร่างกายมีอาการผิดปกติ เช่น เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ภาวะนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ บางอย่างพบได้บ่อยในบุคคลทั่วไป และบางอย่างอาจเกิดจากโรคที่ซ่อนอยู่ โดยอาการแสดงอาจมากหรือน้อยแตกต่างกัน ขึ้นกับโรคที่เป็นสาเหตุ รวมถึงระดับเม็ดเลือดแดงในร่างกายและความสามารถในการปรับตัวต่อภาวะโลหิตจางของแต่ละคน ในคนที่ไม่มีอาการเลย อาจพบภาวะนี้ได้ตอนไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพประจำปี หรือเจาะเลือดคัดกรองก่อนการบริจาคโลหิต องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดเกณฑ์วินิจฉัยภาวะโลหิตจางจาก ปริมาณฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ในเลือด เป็นตัวเลข ดังนี้ ต่ำกว่า 13 g/dL ในผู้ชาย ต่ำกว่า 12 g/dL ในผู้หญิง ต่ำกว่า 11 g/dL ในผู้หญิงตั้งครรภ์ ภาวะนี้ไม่ใช่โรคโดยตรง แต่เป็นสิ่งบอกเหตุว่าอาจมีโรคอื่นๆซ่อนอยู่ ดังนั้นหากพบภาวะโลหิตจาง ต้องมีการค้นหาสาเหตุเสมอ แล้วภาวะโลหิตจาง เกิดจากอะไรได้บ้าง ? เนื่องจากเม็ดเลือดภายในร่างกาย มีการสร้างและทำลายอยู่ตลอด เราสามารถแบ่งสาเหตุออกได้เป็น 3 สาเหตุหลักๆ ได้แก่ การสร้างน้อยลง การทำลายมากขึ้น หรือ การสูญเสียเลือดจากร่างกาย …

โลหิตจาง (Anemia) เกิดจากอะไร ? Read More »

การรักษาผู้ป่วยด้วยเทคนิค Apheresis

การรักษาผู้ป่วยด้วยเทคนิค apheresisเป็นการแยกส่วนประกอบโลหิตที่มีการเอาส่วน ประกอบชนิดใดชนิดหน่ึงออกมา แล้วคืนส่วนที่เหลือกลับคืนสู่ผู้ป่วยRed cell exchangeเป็นการนำเม็ดเลือดแดงที่มีความผิดปกติของผู้ป่วยออกจากร่างกาย แล้วนำเม็ดเลือดแดงที่ปกติของผู้บริจาคให้ไปแทน เช่น โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (Sickle cell disease)Therapeutic plasma exchange (TPE)เป็นการนำสารที่ก่อให้เกิดโรคที่อยู่ในพลาสมา(น้ำเหลือง)​ออก​ อาทิสารภูมิคุ้มกัน (Antibody)​ สารพิษ (Toxin)​ ไขมัน​ (Lipid)​ เป็นต้น​ โดยแลกเปลี่ยนกับสารที่ต้องการเติมเข้าไปให้กับคนไข้​ เช่น​ ​พลาสมาแช่แข็งที่ละลาย (Thawed​ Plasma)​ หรือ​สารน้ำที่มีโปรตีนอัลบูมิน (Albumin)​ เป็นต้นเช่นในโรค Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP)Therapeutic lekocytapheresisเป็นการนำเม็ดเลือดขาวออกจากร่างกาย ทำในผู้ป่วยมีจำนวนเม็ดเลือดขาวสูงมาก (Hyperleukocytosis) แล้วมีอาการของเม็ดเลือดขาวอุดตันตามหลอดเลือด (Leukostasis) พบได้ในมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ (Acute Myeloid Leukemia – AML) หรือ มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์ (Acute Lymphoblastic Leukemia – ALL)Therapeutic thrombocytapheresisเป็นการนำเกล็ดเลือดออกจากร่างกาย ทำในผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดสูงกว่าปกติ (Thrombocytosis) …

การรักษาผู้ป่วยด้วยเทคนิค Apheresis Read More »

ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการให้เลือด (Transfusion reactions)

การถ่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิตมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม การรับโลหิตก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นกัน

การตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test)

การตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test) เป็นการตรวจทางเคมีคลินิก เพื่อดูความผิดปกติต่างๆของตับ ซึ่งเป็นอวัยวะที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดของระบบทางเดินอาหาร โดยตับมีหน้าที่หลัก ได้แก่ หน้าที่เกี่ยวกับ Metabolismตับทำหน้าที่ในการสร้างสารต่างๆ ทั้ง กรดอะมิโน เอนไซม์ต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกาย รวมถึงสารปัจจัยการแข็งตัวของเลือด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการกำจัดยา  หน้าที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารในตับจะมีการสร้างน้ำดี (Bile) และมีโครงสร้างที่ลำเลียงน้ำดีเข้าเก็บสู่ถุงน้ำดี และเมื่อถูกกระตุ้นด้วยอาหาร จะออกมาที่ลำไส้เล็กส่วนต้น เพื่อช่วยในการย่อยและดูดซึมไขมัน  ระบบ Reticuloendothelial system (RES)เป็นระบบพิเศษที่พบในตับและม้าม ทำหน้าที่เกี่ยวกับภูมิค้มกันของระบบย่อยอาหาร และทำหน้าที่สลายเม็ดเลือดแดงที่ตายแล้ว และสร้างบิลิรูบิน เพื่อเป็นส่วนประกอบของน้ำดีต่อไป  จะเห็นได้ว่า ตับมีหน้าที่การทำงานหลายด้าน ดังนั้นการตรวจการทำงานของตับจึงต้องประกอบด้วยหลายค่า และใช้แปลผลร่วมกัน  การตรวจการทำงานของตับ มีอะไรบ้าง? การตรวจอาจแบ่งได้เป็น ส่วนของ Liver function หรือการทำงานตับ ได้แก่ Total bilirubin/Direct bilirubin, Albumin, Globulin, PT และส่วนของ Liver injury หรือ การบาดเจ็บของเซลล์ตับ ได้แก่ AST, …

การตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test) Read More »