ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร นำเสนอผลงาน งานประชุมศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 29 (29th National Scientific Conference on Blood Transfusion Services: 29th NSBT) ในวันที่ 18-21 เม.ย. 2566 ที่ผ่านมา นำทีมโดย อ.พญ.รัตตพร วิชิตรัชนีกร

โดยมีงานวิจัยของ นพ.ศาสนันท์ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต นำเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อ Comparison of ABO antibody titers using the conventional tube technique and automated column agglutination technique in ABO – incompatible renal transplant และโครงการของ นพ.ณัฐวิช วังวิวัฒน์ แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 2 นำเสนอในหัวข้อ Computerize program base diagnosis of common transfusion reaction

ภาควิชาเวชศาสตรชันสูตร มีนโยบายสนับสนุนการทำวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง กับแพทย์ในภาควิชา ทั้งแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนอย่างต่อเนื่อง