การรักษาผู้ป่วยด้วยเทคนิค Apheresis

การรักษาผู้ป่วยด้วยเทคนิค apheresis
เป็นการแยกส่วนประกอบโลหิตที่มีการเอาส่วน ประกอบชนิดใดชนิดหน่ึงออกมา แล้วคืนส่วนที่เหลือกลับคืนสู่ผู้ป่วย
🩸Red cell exchange
เป็นการนำเม็ดเลือดแดงที่มีความผิดปกติของผู้ป่วยออกจากร่างกาย แล้วนำเม็ดเลือดแดงที่ปกติของผู้บริจาคให้ไปแทน เช่น โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (Sickle cell disease)
🩸Therapeutic plasma exchange (TPE)
เป็นการนำสารที่ก่อให้เกิดโรคที่อยู่ในพลาสมา(น้ำเหลือง)​ออก​ อาทิ
สารภูมิคุ้มกัน (Antibody)​ สารพิษ (Toxin)​ ไขมัน​ (Lipid)​ เป็นต้น​ โดยแลกเปลี่ยนกับสารที่ต้องการเติมเข้าไปให้กับคนไข้​ เช่น​ ​พลาสมาแช่แข็งที่ละลาย (Thawed​ Plasma)​ หรือ​สารน้ำที่มีโปรตีนอัลบูมิน (Albumin)​ เป็นต้น
เช่นในโรค Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP)
🩸Therapeutic lekocytapheresis
เป็นการนำเม็ดเลือดขาวออกจากร่างกาย ทำในผู้ป่วยมีจำนวนเม็ดเลือดขาวสูงมาก (Hyperleukocytosis) แล้วมีอาการของเม็ดเลือดขาวอุดตันตามหลอดเลือด (Leukostasis) พบได้ในมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ (Acute Myeloid Leukemia – AML) หรือ มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์ (Acute Lymphoblastic Leukemia – ALL)
🩸Therapeutic thrombocytapheresis
เป็นการนำเกล็ดเลือดออกจากร่างกาย ทำในผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดสูงกว่าปกติ (Thrombocytosis) แล้วส่งผลให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดบริเวณอวัยวะต่าง ๆ เช่นในโรค essential thrombocytosis (ET)​
 
Reference : William hematology 9th edition