ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากต่างสถาบัน

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ได้ให้การต้อนรับบุคลากรจาก ศูนย์เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการศึกษาดูงานด้านระบบคุณภาพและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตรมีพันธกิจในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้มีมาตรฐาน เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย รวมถึงมีกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับต่างสถาบันอย่างเสมอมา